Säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

I YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, jota säännöissä nimetään seuraksi: on Pieksämäen Urheilukalastajat ry. ja kotipaikka:Pieksämäen kaupunki. Seuran kieli on suomi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.

II SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on vapaa-ajankalastuksen, kalavesien hoidon, sekä tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän ja oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajankalastajiin.

Seura toteuttaa tarkoitustaan:
1) Hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia,
2) pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten kanssa vapaa-ajanakalastusta koskevissa asioissa,
3) järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä illanviettoja,
4) harjoittamalla opiskelija- ja nuorisotoimintaa,
5) järjestämällä kilapuluja ja näytöstilaisuuksia,
6) järjestämällä kalastus- ja tutustumismatkoja jäsenilleen,
7) luomalla yhteyksiä alan järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteistöä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

III SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut seuran tarkoituksesta. Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitustaja toimintaa ja jotka maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille, kuin myös kannattavana jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille.
Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä on seuran kokouksissa puhe, mutta ei äänioikeutta. Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 äänistä kutsua henkilö, joka erikoisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, syyllistyy kalastus- ja rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo seuran järjestyssääntöjä, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai seuralle vahinkoa aiheuttaen, voi hallitus rikkomuksen laadun tai seuraamukset huomioon ottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon seuran kalastustarkoitusta varten hallussaan olevalla maa- tai vesialueella tai erottaa seurasta.

a) Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
b) Varsinainen jäsen, joka on Pieksämäen Urheilukalastajat ry:n jäsen, on yhdistyksen kautta myös Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön sekä Saimaan vapaa-ajankalastajapiirin jäsen. Varsinainen jäsen täyttäessään 70 vuotta ja on ollut sitä ennen yhtäjaksoisesti 10 vuotta Pieksämäen Urheilukalastajien jäsen, saa oikeuden maksaa alennettua jäsenmaksua.

IV TOIMIELIMET

Seuran toimielimet ovat seuran kokous ja hallitus.

Seuran kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

10§

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokous. Seuran syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.
Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.Viime mainitussa tapauksessa kokouskutsu on lähetettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus hallitukselle on esitetty.
Seuran kokouksista on ilmoitettava kahta (2) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Jos seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran hallitukselle käsiteltäväksi, on asia esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

11§

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.
Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan sen mielipiden, jonka kannalla puheenjohtaja on. Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

12§

Seuran syysvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskija.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Päätetään seuralle tulevana vuotena suoritettavien liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevaa vuotta varten.
 7. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
 8. Toimitetaan seuran hallituksen puheenjohtajan vaali joka vuosi ja hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan hallituksen alaisuudessa niille määrättyjä vastuullisia tehtäviä.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 11. Käsitellään seuran hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat.
 12. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat.
 13. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

13§

Seuran kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskija.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään seuran hallitukselle laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Käsitellään seuran hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat.
 8. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat.
 9. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

14§

Seuran asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi ja puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hllituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee seuralle taloudenhoitajan, joka voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätöksestä tulee enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksien ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 5. Vastata sen järjestön , jossa seura on jäsenenä, sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 6. Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista.
 7. Pitää jäsenluetteloa.
 8. Hoitaa seuran taloutta.
 9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 11. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 13. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

V SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

VI TILIT

16§

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

VII SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

17§

Sääntöjen muutosehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian seuran kahden perättäisen kokouksen ratkaistavaksi, joissa kummassakin esityksen on saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

18§

Seuran purkamiseen vaaditaan, että päätös tästä tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä seuran kokouksessa niin, että kummallakin kerralla vähintään 2/3 annetuista äänistä on purkamisen kannalla.

19§

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran sääntöjen 2§:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisen päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Seura tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Säännöt on hyväksytty Helsingissä 29.01.2008